هیأت های مذهبی
هیأت مذهبی جنت الحسین
اشاعه ی فرهنگ حسینی و بستر سازی برای ظهور منتقم آل عبا