بیمه ایران
بیمه ایران (زیبافر)
۵۰٪ تخفیف بیمه بدنه (خودرو صفر کیلومتر فرهنگیان)
بیمه شخص ثالث: بصورت اقساط
صدور و تمدید بیمه نامه کمتر از ۳ دقیقه