بیمه کارآفرین
نمایندگی بیمه کارآفرین - کد۳۱۸۴
مزیت بیمه کارآفرین در طرح مشترک بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد که با یک حق بیمه دو نفر تحت پوشش مزایای بیمه قرار می گیرند