کارگاه صنایع چوب
بسطام کابین
طراحی داخلی ساختمان و اجرا