محمد حسین روحانی
-
۰۹۱۲۳۹۶۱۶۳۷
(۱۲۳) ۳۲۳۲۵۲۰
-
قائم شهر، خیابان کارگر (خیابان ساری)، روبروی بیمارستان ولیعصر
چاپ و تبلیغات ماوراء
مجری و مشاور در کلیه امور تبلیغات