سید محمدرضا روحانی
ابوالفضل روحی
۰۹۱۱۸۱۱۱۲۲۶
(۱۲۳) ۲۲۰۶۶۹۳
-
قائم شهر، چهارراه آموزش و پرورش، به سمت خیابان امام خمینی (ره) (خیابان بابل)، روبروی الکتریکی غفوری، مجتمع چاپ طراحان شهر
مجتمع چاپ طراحان شهر
طراحی تا چاپ
خدمات دانشجویی
پلات و لمینت