بیتا اسماعیلی
-
۰۹۱۱۵۸۸۶۱۰۰
-
-
قائم شهر، ابتدای خیابان کفشگرکلا، بعد از عدالت ۹
کلبه زیبایی بیتا
اولین مرکز بافت و هیر اکستنشن