سعید طالبیان
-
۰۹۱۱۱۲۸۰۳۳۷
(۱۲۳) ۲۲۰۳۷۷۰
-
قائم شهر، خیابان کوچکسرا، جنب شقایق سوم
لوازم ساختمانی طالبیان
نمایندگی پکیج تاچی و گئومات ایتالیا و کلیه لوازم ساختمانی

ghaemshahri.ir